Mr Sun at Stoughton Opera House

Stoughton Opera House, 381 E Main St. , Stoughton, WI

Mr Sun plays Stoughton's most charming theatre.